1 2 3 4 5
PVP GOLD

PVP GOLD

PVP Gold je softver namenjen poslovanju malih, srednjh i velikih preduzeća. Kao takav PVP Gold je pogodan za firme koje se bave: prodajom, distribucijom, uslugama za poslovanje, restorane, servise ili firme koje se bave samom proizvodnjom.

Osnovna verzija

Rad u dokumentima
 • porudžbenica kupca
 • reklamacija kupca
 • ponuda od dobavljača
 • prijemnica
 • kalkulacija
 • nivelacija
 • prenos robe
 • porudžbenica dobavljaču
 • reklamacija dobavljaču
 • ponuda kupcu
 • rezervacija
 • predračun otpremnica
 • račun
 • uplata
 • isplata
 • izvod
 • nalog blagajni
 • ulazna faktura
 • izlazna faktura
Karakteristike
 • rad sa svim fiskalnim štampačima
 • brza pretraga podataka nezavisno podešavanje svake klase dokumenata za štampanje
 • mogućnost slanja svih izveštaja faksom i/ili elektronskom poštom
 • precizan uvid u stanje lagera u svakom trenutku (dinamičko praćenje zaliha)
 • štampanje porudžbenice prema šifrarniku proizvoda dobavljača
 • rad sa više dokumenata istovremeno
 • procedura za optimizaciju zaliha po stohastičkom modelu
 • automatsko popunjavanje magacina u koji se vrši prenos robe sa nedostajućim količinama ili sa raspoloživom količinom proizvoda iz izvornog magacina
 • pregled i ažuriranje cenovnika u zadatoj valuti
 • grupisanje proizvoda u cenovniku prema šifri, nazivu, kategoriji ili podkategoriji proizvoda
 • mogućnost izmene prodajne cene grupe proizvoda zadavanjem nove vrednosti u apsolutnom ili relativnom iznosu
 • kopiranje cenovnika izmedu magacina
 • ažuriranje rabatnog sistema povezivanjem odobrenog rabata sa nabavnom ili prodajnom cenom
 • raspoređivanje kupaca u unapred definisane rabatne kategorije i odobravanje finansijskog limita
 • učitavanje elektronskog izvoda (Pexim i Halcom)
 • mogućnost automatskog generisanja knjige ulaznih i izlaznih faktura
Izveštaji/analize

 • lager lista
 • kartica proizvoda
 • kartica usluge
 • kartica poslovnog partnera
 • lista nabavke
 • šifrarnik proizvoda poslovnog partnera
 • popisna lista
 • inventarska lista
 • trgovačka knjiga
 • analiza nabavljenih i prodatih proizvoda prema zadatom magacinu ili poslovnom partneru
 • kepu knjiga
 • izvod otvorenih stavki
 • pregled nenaplaćenih računa, neplaćenih prijemnica i dokumenata kojima je istekao rok plaćanja ili rok važenja
 • pregled uplata i isplata za određeni vremenski interval
 • analiza ulaznih i izlaznih faktura
 • poreska prijava poreza na dodatu vrednost
 • pregled dužnika i poverilaca